FORMULARZ REZERWACYJNY

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez UBER SERVICES Mikołaj Janecki należy wypełnić poniższy formularz zgłoszenia online. Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranych wydarzeniach.

* wymagane
* wymagane
* wymagane | zaznacz jeśli życzysz sobie rezerwacji pokoju w zaprzyjaźnionym hotelu. Nocleg opłacisz samodzielnie w pierwszy dzień pobytu.
* wymagane | jeśli posiadasz zakupiony voucher upominkowy zaznacz informację dla nas
* wymagane | zaznacz jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę
* wymagane
* opcjonalne
* opcjonalne
* wymagane
* wymagane
* wymagane
* wymagane
* wymagane
* opcjonalne
* zgody wymaganeREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH


§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych, warunki zawierania Umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest UBER SERVICES Mikołaj Janecki z siedzibą w Poznaniu 60-415, ul. Czarnkowska 26, NIP: 9720948507, REGON 301327136 (dalej zwana Organizatorem).

§2
Definicje

1. Usługi Szkoleniowe/Szkolenia – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia. Szkolenia są przeprowadzane w formie stacjonarnej. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Szkoleń są dostępne w Serwisie Szkoleń. a. godzina szkoleniowa/lekcyjna = 60 min zegarowych
b. dzień szkoleniowy trwa nie dłużej niż 10 godzin lekcyjnych
c. dzień szkoleniowy zawiera co najmniej 2 przerwy 15 min i jedną dłuższą przerwę (od 30 do 60 min)
d. łączny czas trwania dnia szkoleniowego nie przekracza 10 godzin zegarowych
e. jednorazowo szkolenia nie trwają dłużej niż 6 następujących po sobie dni szkoleniowych

2. Serwis Szkoleń (Serwis) - platforma działająca w domenie www.uberacademy.pl zawierająca szczegółowe informacje o Szkoleniach.
3. Zamawiający- pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna która zgłosiła swoje uczestnictwo w szkoleniu w formie mailowej.
4. Uczestnik- uczestniczący w szkoleniu: Zamawiający będący pełnoletnią osobą fizyczną lub osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego będącego osobą prawną.

§3
Warunki zawierania Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych i płatności
1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora.
2. Organizatorowi za przeprowadzenie Szkolenia przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cennikiem Szkoleń znajdującym się w Serwisie Szkoleń.
3. Cena Szkolenia jest wyrażona w PLN. Do ceny netto doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki.
4. Cena szkolenia nie obejmuje zakwaterowania i kosztów dojazdu Uczestnika na szkolenie (chyba, że Zamawiający złoży zamówienie na dodatkowe usługi).
5. Wynagrodzenie za Szkolenie Zamawiający powinien uregulować w następujący sposób:
• osoby fizyczne, przed Szkoleniem - płatność na wskazany numer konta,
• osoby prawne, przed Szkoleniem - na podstawie przesłanej faktury przelewowej.

Dane podane w formularzu zgłoszenia na Szkolenie są danymi do faktury.
§ 4
Zobowiązania Stron
1. Do obowiązków Organizatora należy:
a) przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Szkolenia w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym oraz Serwisie,
b) zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia;
c) przygotowanie programu Szkolenia,
d) przygotowanie harmonogramu Szkolenia,
e) zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia, (chyba że Zamawiający zadecyduje inaczej). Zapewnienie pomieszczeń oznacza przygotowanie przestrzeni dla każdego uczestnika (w zależności od liczebności grup), dostępu do odpowiedniego oświetlenia oraz zachowanie odpowiedniej temperatury i wymiany powietrza. Uczestnik ma stały dostęp do zaplecza sanitarnego.
f) dostarczenia każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych,
g) przeprowadzenie oceny szkolenia pod kątem: osiągnięcia zakładanych celów, doboru materiału i metod szkoleniowych, organizacji zaplecza i procesu szkoleniowego oraz pracy trenera/wykładowcy. Ocena jest prowadzona w postaci ankiety. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swojej oceny oraz ogólnej oceny szkolenia, w którym uczestniczył,
h) wystawienia Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w Szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje,

2. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się:
a) uczestniczyć w Szkoleniu, przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń Organizatora i trenerów,
b) zapłacić Organizatorowi za Usługę Szkoleniową cenę wskazaną w formularzu zgłoszenia na Szkolenie w następującej formie – 50% zadatku rezerwacyjnego po zgłoszeniu swojego uczestnictwa w szkoleniu na podstawie wystawionej faktury proforma i kolejnych 50% na 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia.
c) Uczestnik będący osobą prawną w razie rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 1 (słownie: jeden) pełny dzień Uczestnik zobowiązany jest pokryć całość kosztów szkolenia. Organizator może zwolnić z tego obowiązku jeżeli Zamawiający usprawiedliwi swoją nieobecność. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim chorobę lub inne nie dające się przewidzieć przypadki losowe. Wyznaczenie innych zajęć (np. przydział pracy, delegacja) lub urlop Uczestnika w trakcie jego trwania nie zalicza się do kategorii nieobecności usprawiedliwionej,
d) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia.
e) Uczestnik szkolenia ma obowiązek powiadomić Organizatora kursu o wszystkich zmianach, w tym danych osobowych i innych, które były wymagane od uczestnika kursu na każdym z etapów rekrutacji lub miały wpływ na jego wynik.
f) Uczestnikowi szkolenia, będącemu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu nie wolno uczestniczyć w zajęciach. W razie wystąpienia podejrzenia takiej sytuacji prowadzący odmówi prawa do uczestnictwa w szkoleniu.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej np. brak prądu, choroba trenera, brak internetu lub innych, które uniemożliwiają przeprowadzenie Szkolenia. Informacja o odwołaniu Szkolenia lub zmianie jego terminu czy też miejsca zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu udziału Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadkach wskazanych powyżej Zamawiający może zrezygnować z udziału w Szkoleniu bez obowiązku zapłaty kwoty odpowiadającej Całkowitemu Kosztowi Szkolenia. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od momentu otrzymania od Organizatora szkolenia informacji o zmianie terminu czy też miejsca Szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w wypadku nie zebrania się wystarczającej liczby słuchaczy. Zobowiązujemy się ostatecznie potwierdzić status (start lub odwołanie) szkolenia nie wcześniej niż na 14 dni kalendarzowych i nie później niż na 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
5. Z przyczyn niezależnych od organizatora, każdy termin (w tym gwarantowany), który znajduje się na stronie internetowej www.uberacademy.pl/events może zostać odwołany.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
2. Reklamacje Usług Szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie § 1 pkt.2.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego,
b) adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego,
c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
e) oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.
4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 6 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6
Majątkowe Prawa Autorskie
1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem § 6 pkt 2.
2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
5. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.

§ 7
Ochrona danych osobowych
1. W myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883), składając formularz zgłoszenia na Szkolenie Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Zamawiającego. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Usługi Szkoleniowej.
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania.

§ 8
Odpowiedzialność i prawo odstąpienia

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący osobą fizyczną(Konsument) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: szkolenia@uberacademy.pl Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawiera Załącznik nr 1, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Jeżeli po zawarciu Umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w realizacji Usługi Szkoleniowej i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na Usługę Szkoleniową o tej samej wartości w innym terminie, uzgodnionym z Organizatorem. Niniejszego postanowienia nie stosuje się wobec Konsumentów.
4. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin Szkolenia. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za Szkolenie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Usług Szkoleniowych.
6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolnie którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020.
ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zamawiający będący osobą fizyczną (Konsument) ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby UBER SERVICES lub na adres e-mail: szkolenia@uberacademy.pl.
Zamawiający będący osobą fizyczną (Konsument) może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Zamawiający będący osobą fizyczną (Konsument) wszystkie otrzymane płatności.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji. Zamawiający będący osobą fizyczną (Konsument) nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem.

ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR ODSTĄPIENIA


………………………….………………..
(miejscowość, data)
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Przedsiębiorcy:
UBER SERVICES Mikołaj Janecki
z siedziba przy ul. Czarnkowska 26, 60-415 Poznań
NIP: 9720948507

Dane Konsumenta:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………
Nr telefonu / adres e-mail ……………………………………….
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy usług szkoleniowych zawartej dnia………………………………….


podpis Konsumenta
……………………………..
* zgody opcjonalne